Privatumo politika

I.                KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA IR KAM JI TAIKOMA?
1.1.      Privatumo politikos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jūsų pateiktų asmens duomenų VšĮ „Sumani“, esančiai Laisvės al. 101A, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas), rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tuomet kai Jūs lankotės Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.holy3.lt (toliau – Svetainė), studijoje ar socialinių tinklų paskyrose bei atliekate veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: naudojatės paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymu, užklausų pateikimu per Svetainę bei nurodytais kontaktais el. paštu, telefonu ir socialiniuose tinkluose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu, prekių/paslaugų pirkimu (toliau kartu – Paslaugos).
1.2.      Duomenų valdytojas nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, pasitelkia fizinius ir/arba juridinius asmenis, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir pagal jo nurodymus laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
1.3.      Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Svetainę ar Duomenų valdytojo studijoje. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 16 metų amžiaus, prieš pateikdami asmeninę informaciją Duomenų valdytojui turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
1.4.      Naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Taisyklėmis, kuriose nustatyti asmens duomenų rinkimo tikslai ir būdai, tvarkymo ir saugojimo sąlygos, asmens duomenų subjekto teisės ir kt. Jei Jūs nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, tai neturite teisės naudotis jokiomis Duomenų valdytojo Paslaugomis (svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir/ar studijoje).

II.               KAIP RENKAME IR KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
2.1. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:
2.1.1.     Jums atvykus į Duomenų valdytojo studiją ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu ir kt.) naudojantis Duomenų valdytojo Paslaugomis;
2.1.2.     pateikiant nuomones, komentarus, patiktukus, paminėjimus bei tampant sekėju Duomenų valdytojui priklausančioje Svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.);
2.1.3.     susisiekiant su Duomenų valdytoju tiesiogiai per Svetainę užpildant užklausos/registracijos formą ar nurodytais kontaktais ir/arba siunčiant žinutes per socialinių tinklų platformas:
2.1.3.1. Kai Jūs pateikiate užklausą/registracijos formą Svetainėje, tam, kad galėtų atsakyti į klausimus, Duomenų valdytojas renka ir tvarko Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, nurodytą temą ir komentarą/žinutę, bei kitą būtiną informaciją. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį išreiškėte aktyviu veiksmu siųsdami užklausą/registracijos formą. Jums nepateikus šių asmens duomenų Duomenų valdytojas negalės atsakyti į Jūsų užklausą/registracijos formą, esančią Svetainėje.
2.1.3.2. Užklausose/registracijos formose nurodytų asmens duomenų saugojimo terminas – 12 mėnesių. Jeigu dėl užklausos/registracijos formos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas duomenis gali saugoti ilgiau, iki kol pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.
2.1.3.3. Užklausą/registracijos formą pateikusio asmens duomenis Duomenų valdytojas naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Užklausą/registracijos formą, suteikti reikiamą informaciją, atsakyti į klausimus, išspręsti prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis Duomenų valdytojas taip pat gali analizuoti siekdamas gerinti jo veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
2.1.3.4. Kiekvienas asmuo teikdamas informaciją Duomenų valdytojui taip pat turi laikytis asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime nenurodyti asmens duomenų; laiško, užklausos, registracijos ar prašymo tekste nurodyti tik tiek asmens duomenų, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas/užklausa/registracija, pasiekti.
2.1.4.     Jums užsiprenumeravus Svetainėje naujienlaiškį:
2.1.4.1. Duomenų valdytojo naujienlaiškį galima užsiprenumeruoti užpildžius prenumeratos anketą (įrašius el. pašto adresą) Svetainėje. Kai Svetainėje užsisakote naujienlaiškį automatiškai išreiškiate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis. Užsiprenumeravus Duomenų valdytojo naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas bus įtrauktas į Duomenų valdytojo administruojamą Svetainės prenumeratorių duomenų bazę, kuriuo ir gausite naujienlaiškį. Tol, kol Jūsų el. pašto adresas yra įtrauktas į šią duomenų bazę, Duomenų valdytojas galės Jums siųsti naujienlaiškius.
2.1.4.2. Duomenų valdytojas naujienlaiškyje dalinasi naujienomis, kvietimais į renginius bei kita svarbia informacija. Naujienlaiškis administruojamas laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
2.1.4.4. Jūs visada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos ir pašalinti savo el. pašto adresą iš Duomenų valdytojo duomenų bazės, atrašant į gautą el. laišką arba parašius atskirą el. laišką Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@holy3.lt.
2.1.5.     pasirašius Paslaugų pirkimo sutartį (galioja kelionėms į užsienį);
2.1.6.     gaunant iš trečiųjų šalių.
2.2. Jūsų asmens duomenys renkami su konkrečiu panaudojimo tikslu ir negali būti naudojami jokiais kitais tikslais neturint tam teisėto pagrindo ar sutikimo. Duomenų valdytojas asmeninius duomenis renka ir atitinkamai naudoja šiais tikslais:
2.2.1.     teikti Paslaugas, kurias Jūs užsisakėte Svetainėje;
2.2.2.     rezervuoti sesijos laiką;
2.2.3.     sudaryti Paslaugų pirkimo sutartis;
2.2.4.     užregistruoti į renginius;
2.2.5.     atsakymui į Jūsų užklausas ar bet kokią kitą korespondenciją (jei neturėsime kontaktinių duomenų, negalėsime Jums atsakyti);
2.2.6.     tais atvejais kai turime pateikti informaciją pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus valstybinėms institucijoms.

III.                KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
3.1. Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi:
3.1.1.     sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Duomenų valdytoją ir asmens duomenų pateikimu įvairiomis formomis, arba kitais aktyviais veiksmais Sveitainėje, socialiniuose tinkluose ir/ar Duomenų valdytojo studijoje;
3.1.2.     Duomenų valdytojo teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Svetainę, informuoti Jus apie siūlomas paslaugas, naujienas ir pan.);
3.1.3.     tam, kad vykdytume pareigas, kurias Duomenų valdytojui nustato teisės aktai.
3.2.         Laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:
3.2.1. asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, parašas, asmens dokumentų kopijos, banko sąskaitos numeris);
3.2.2. kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, socialinių tinklų paskyros);
3.2.4. asmens duomenys, kuriuos Duomenų valdytojui tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
3.2.5. kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami Paslaugas.
3.3.      Visi Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina užtikrinant tinkamą atsakymų į Svetainėje ir/ar socialinių tinklų platformose pateiktas užklausas parengimą, Paslaugų teikimą pagal sutartis, bei siekiant su tuo susijusių tikslų, taip pat Duomenų valdytoją saistančių teisinių prievolių įvykdymo.

IV. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų asmens duomenis perduodame šiems duomenų gavėjams:
MB Finseka (buhalterinės paslaugos);
UAB Hostinger (serverio ir Svetainės talpinimo paslaugos);
Tele2, UAB (telekomunikacijos ir interneto paslaugos).

V. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?
5.1. Duomenų valdytojas užtikrina Jūsų teisių įgyvendinimą, remiantis asmens duomenų apsaugos teisės aktais. Jais vadovaujantis Jūs turite teisę:
5.1.1. pateikti Duomenų valdytojui prašymą gauti patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
5.1.2. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
5.1.3. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištrinti informaciją, kurią Duomenų valdytojas turi apie Jus, jeigu ją naudoja neteisėtai;
5.1.4. pateikti Duomenų valdytojui prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
5.1.5. išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo – kai Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis naudoja siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas ir/ar tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
5.1.7. atšaukti Duomenų valdytojui duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai asmens duomenis naudojame remdamiesi gautu Jūsų sutikimu;
5.1.8. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
5.2. Tais atvejais, kai Duomenų valdytojui pateikiama užklausa/prašymas apie konkretaus asmens duomenis, pateikti duomenis galime tik identifikavę, jog interesantas yra tikrai tas asmuo, kurio duomenis prašoma pateikti. Tai galima padaryti Duomenų valdytojo biure pateikus Lietuvos Respublikoje galiojantį asmens dokumentą;
5.3. Visi Jūsų prašymai nurodyti Taisyklų 5.1 p. teikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais kontaktais. Gavęs Jūsų prašymą Duomenų valdytojas nedelsdamas jį įgyvendins (per 1-2 darbo dienas ištaisys, pašalins ir per 20 kalendorinių dienų pateiks surinktus asmens duomenis apie Jus susipažinimui, kai to prašote raštu).
5.4. Visi prašymai pateikiami Duomenų valdytojui elektroniniu paštu info@holy3.lt ;
5.5. Jei Jūs manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
5.6. Dėl Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų galite susisiekti el. p. info@holy3.lt .

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS
6.1. Duomenų valdytojas gali bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ir atnaujinti Taisykles iš dalies arba visiškai, todėl rekomenduojame prieš naudojantis Svetaine patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia Taisyklių rgb(255, 0, 0)akcija (Taisyklių paskelbimo data visada pažymima Taisyklių pabaigoje).
6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Svetainėje.
6.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Duomenų valdytojo Svetaine ir Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Taisyklių rgb(255, 0, 0)akcija.
6.4. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Taisyklių nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Duomenų valdytojas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
7.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais būdais. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.
7.3. Šioje Svetainėje pateiktos informacijos (tekstinės ar nuorodų pavidalu) naudojimas galimas tik esant Duomenų valdytojo rašytiniam sutikimui, kurį galima gauti kreipiantis šiuo el. pašto adresu info@holy3.lt .
7.4. Šios Taisyklės yra paskelbtos 2021 m. spalio 24 d.